Popis mentorstava

Dobro došli na Mak

Ako student koji ima temu završnog/diplomskog rada, nakon logiranja nema mogućnost uploada prve kompletne verzije rada (to je u proceduri Mak-a korak [1/9]), svakako se treba što prije javiti Studentskoj službi (studentska.sluzba@etfos.hr) radi rješavanja tog problema, jer niti jedan student neće moći odraditi proceduru vezanu za diplomski/završni rad, a time niti završiti studij, ako procedura nije provedena kroz Mak! Stoga što prije provjerite je li vaš završni/diplomski rad evidentiran u Mak-u, tj. logirajte se i provjerite da li vam je kao prvi korak ponuđena mogućnost uploada prve kompletne verzije rada (to je u proceduri Mak-a korak [1/9]):

  - Ako je, sve je ok :-)

  - Ako nije ponuđena mogućnost uploada a imate temu završnog/diplomskog rada, javite se Studentskoj službi (studentska.sluzba@etfos.hr)!

  - Također se javite Studentskoj službi (studentska.sluzba@etfos.hr) ako niste sigurni da li uopće imate temu završnog/diplomskog rada.


Warning: Use of undefined constant MAK_PERMITTED - assumed 'MAK_PERMITTED' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/mak/www/index.php on line 187

Procedura završnih i diplomskih radova
Procedura za završni rad na preddipl. str. studiju i diplomski rad na dipl. sv. studiju. Procedura za završni rad na preddipl. sv. studiju.
Korak A: Mentor u Nastavničkom portalu Unos tema.
Najkasnije do završetka zimskog semestra.
Korak B: Student u ISVU Studomatu Prijava studenata.
Studenti koji su po prvi put upisali posljednju godinu pripadajućeg studija (u roku 7 dana od završetka nastave u zimskom semestru).
Korak C: Mentor u Nastavničkom portalu Odabir studenata od strane mentora.
Do početka ljetnog semestra.
Korak D: Odbor za završne i diplomske ispite Potvrda tema od strane Odbora.
Odbor dodjeljuje teme/mentore studentima koji ih u tom trenutku nemaju.
Korak E: Administator Mak-a (doc.dr.sc. I. Lukić) na nalog Odbora Import tema u Mak.
Ovo je potrebno napraviti i pri svim kasnijim/naknadnim promjenama tema i/ili mentora kako bi se podaci ažurirali u Mak-u sukladno odluci Odbora.
Korak F: Mentor i pristupnik Prve konzultacije.
Do 1. travnja.
Prva verzija rada (student uploada na Mak) [1/9]
Do 15. srpnja (u suprotnom ne može završiti studij te ak. godine).
Ova verzija ne mora imati dokumente koji su navedeni pod točkama 1.2.1, 1.2.2 i 1.2.3 u Uputama za izradu završnog/diplomskog rada, jer će ti obrasci biti automatski generirani u Maku u kasnijim koracima procedure: u koraku [9/9] za završni rad na preddipl. sv. studiju, odnosno u koraku [7/9] za završni rad na preddipl. str. studiju i diplomski rad na dipl. sv. studiju.
Mentor potvrđuje prvu radnu verziju, definira sumentora, i znanstvenu granu rada, te provjerava engl. naziv rada koji je trebao unijeti pri definiranju teme u Nastavničkom portalu [2/9]. Ako engl. naziv nije definiran, mentor mora javiti Studentskoj službi engl. naziv, jer u suprotnom nije moguć nastavak procedure! Također se mentor mora javiti ako je potrebno korigirati engl. naziv. Nakon što Studentska služba unese/korigira engl. naziv, mentor treba kod popisa tema kliknuti na 'Osvježite podatke sa ISVU-a'.
U roku 15 dana nakon predaje studentove prve kompletne verzije.
Student postavlja konačnu verziju rada [3/9].
Student pri postavljanju konačne verzije rada treba uzeti u obzir trajanje ostale procedure (pogotovo ako se bliži kraj ak. godine, a želi okončati studij prije kraja ak. godine), kao što je do 15 potrebnih dana da mentor potvrdi konačnu verziju rada i ocijeni je, pa kada je sjednica Odbora (sjednica Odbora u pravilu bude jednom tijekom svakog ispitnog roka) da bi se potvrdilo Povjerenstvo (za završni rad na preddipl. str. studiju i diplomski rad na dipl. sv. studiju), odnosno pregledao rad (za završni rad na preddipl. sv. studiju), i dodatno potrebno vrijeme za ostatak postupka koji je dolje naveden.
Ova verzija ne mora imati dokumente koji su navedeni pod točkama 1.2.1, 1.2.2 i 1.2.3 u Uputama za izradu završnog/diplomskog rada, jer će ti obrasci biti automatski generirani u Maku u kasnijim koracima procedure: u koraku [9/9] za završni rad na preddipl. sv. studiju, odnosno u koraku [7/9] za završni rad na preddipl. str. studiju i diplomski rad na dipl. sv. studiju.
Mentor potvrđuje konačnu verziju rada i ocjenjuje ju, te unosi potrebne podatke [4/9].
U roku 15 dana nakon predaje konačne verzije rada.
Student prijavljuje rok u ISVU (moguće i na redovitim i na izvanrednim rokovima) i odmah nakon toga potvrđuje prijavu u Mak-u [5/9].
Treba prijaviti u ISVU termin koji je "najbliži" planiranom terminu obrane. Naime, za svaki ispitni rok Odbor za završne i diplomske ispite određuje razdoblja za obranu koja u pravilu budu neposredno nakon svakog ispitnog termina. Preduvjet za obranu je da do obrane student uspije položiti sve ispite, pa onda student pri prijavi treba imati položene sve ispite ili treba barem očekivati da će do obrane uspjeti položiti sve ispite. 1
Student prijavljuje rok u ISVU (moguće i na redovitim i na izvanrednim rokovima) i odmah nakon toga potvrđuje prijavu u Mak-u [5/9].
Budući da za predaju završnog rada Odboru nije potrebno imati položene sve ispite, student za prijavu ne mora imati položene sve ispite, niti mora očekivati da će tijekom tog roka (pa niti u nekom određenom razdoblju poslije toga) imati položene sve ispite.
Mentor predlaže Povjerenstvo za obranu [6/9].
Odbor po potrebi korigira ili upotpunjuje.
Rad se automatizmom dodjeljuje ocjenjivaču na čitanje [6/9].
Tajnik Odbora na sjednici Odbora potvrđuje Povjerenstvo za obranu [7/9]. Ocjenjivač čita rad [7/9].
Predsjednik Povjerenstva za obranu unosi podatke o obrani [8/9].
Predsjednik Povjerenstva u dogovoru s mentorom i članom Povjerenstva organizira obranu završnog/diplomskog rada. Obrana se može održati nakon što je student položio sve ispite, i to samo u razdoblju koje odredi Odbor. 1
Ocjenjivač unosi podatke o radu [8/9].
U roku 7 dana nakon dodjele rada na čitanje.
Predsjednik Povjerenstva potvrđuje podatke, ocjenu i mišljenje Povjerenstva za obranu [9/9] i nakon toga nosi u Studentsku službu popunjen i potpisan obrazac Z2S/D2. Nakon sjednice Odbora tajnik Odbora potvrđuje ocjenu i mišljenje ocjenjivača 2 [9/9].
Korak G: Studentska služba u ISVU Studentska služba u ISVU unosi ocjenu i ostale potrebne podatke.
Korak H: Pristupnik, mentor Nakon što pristupnik ispravi završni/diplomski rad prema primjedbama Povjerenstva, navedenim u neuvezanim primjercima radova i/ili izrečenim na obrani završnog/diplomskog rada, mentor potvrđuje ispravke potpisom u obrazac Z1S/D1. Ako je na jednoj od sjednica Odbora bilo utvrđeno da za Završni rad pristupnika nije bilo primjedbi ili da primjedbe zahtijevaju manje izmjene, pristupnik nakon što je položio sve ispite predviđene studijskim programom predaje mentoru Završni rad kako bi mentor provjerio je li pristupnik ispravio Završni rad prema eventualnim primjedbama Odbora što potvrđuje potpisom u obrascu Z1P.
Korak I: Pristupnik, Studentska služba Student predaje Studentskoj službi potvrdu o popunjenoj sveučilišnoj anketi i jedan primjerak Završnog/Diplomskog rada uređen prema Uputama za izradu završnog/diplomskog rada uvezan u tvrdo ukoričeni primjerak čime je student uspješno okončao izradu Završnog/Diplomskog rada.
Ova verzija mora imati i dokumente navedene pod točkama 1.2.1, 1.2.2 i 1.2.3 navedenim u Uputama za izradu završnog/diplomskog rada.
Student predaje Studentskoj službi potvrdu o popunjenoj sveučilišnoj anketi i jedan primjerak Završnog rada uređen prema Uputama za izradu završnog rada uvezan u meki ili spiralni uvez.
Ova verzija mora imati i dokumente navedene pod točkama 1.2.1, 1.2.2 i 1.2.3 navedenim u Uputama za izradu završnog/diplomskog rada.
Korak J: Studentska služba, knjižnica Studentska služba primjerak prosljeđuje knjižnici koja rad unosi u fakultetski repozitorij (bazu završnih i diplomskih radova) te u repozitorij Nacionalne sveučilišne knjižnice.

1 Ako do termina obrane student nije položio sve ispite, onda se obrana ne može održati, nego nakon što položi sve ispite student treba ponoviti korake od [5/9] nadalje.
2 Ako su primjedbe zahtijevale veće izmjene u radu, mentor vraća završni rad na doradu Pristupniku, čime se procedura vraća [3/9], tj. student nakon dorade mora predati mentoru novu konačnu verziju rada.
Oznakom je definirano tko je zadužen za određeni korak u proceduri:
Student
Mentor
Predsjednik Povjerenstva za obranu
Ocjenjivač
Tajnik Odbora
Studentska služba